O firmie

CG Struc­tu­ral Con­sul­ting po­wstała w 2005 ro­ku w od­po­wie­dzi na za­po­trze­bo­wa­nie ryn­ku w za­kre­sie usług za­awan­so­wa­ne­go do­radz­twa tech­nicz­ne­go, a także dia­gno­sty­ki sta­nu tech­nicz­ne­go kon­struk­cji.

Na tle in­nych pod­miotów działających w ob­sza­rze ob­li­czeń nu­me­rycz­nych CG Struc­tu­ral Con­sul­ting wyróżnia się wie­lo­let­nim, rze­czy­wi­stym doświad­cze­niem w za­awan­so­wa­nej ana­li­zie i mo­de­lo­wa­niu złożonych obiektów inżynier­skich. Od po­nad 20 lat twórcy Spółki pro­wadzą różne­go ro­dza­ju ob­li­cze­nia w ra­mach eks­per­tyz oraz pro­jektów, z których część przed­sta­wio­no w zakład­kach Re­ali­za­cje oraz Ana­li­zy nu­me­rycz­ne. Po­nad­to kon­sul­tują roz­wiąza­nia tech­nicz­ne wie­lu zna­nych obiektów inżynier­skich w Pol­sce, w szczególności wzno­szo­nych w ostat­nim 10-le­ciu. Ja­ko pra­cow­ni­cy na­uko­wi od wie­lu lat dzielą się swoją wiedzą pro­wadząc wykłady i in­ne zajęcia z przed­miotów związa­nych z me­cha­niką kon­struk­cji (w tym me­cha­niką kon­struk­cji sprężonych), mo­de­lo­wa­niem w me­to­dzie ele­mentów skończo­nych oraz pro­jek­to­wa­niem kon­struk­cji sprężonych.

W ro­ku 2014 CG Struc­tu­ral Con­sul­ting zo­stała ofi­cjal­nym re­pre­zen­tan­tem fir­my FEA Ltd. w Pol­sce. FEA Ltd. jest pro­du­cen­tem wiodące­go opro­gra­mo­wa­nia LU­SAS w dzie­dzi­nie bu­dow­nic­twa i me­cha­ni­ki.

Ce­lem działal­ności CG Struc­tu­ral Con­sul­ting jest roz­wiązy­wa­nie nie­ty­po­wych, wy­kra­czających po­za stan­dard prac inżynier­skich, za­gad­nień do­tyczących kon­struk­cji w sze­ro­kim za­kre­sie ob­li­czeń, pro­jek­to­wa­nia i eks­per­tyz. Po­przez swo­je ana­li­zy spółka wspo­ma­ga pro­jek­tantów, wy­ko­nawców i nadzór tech­nicz­ny w roz­wiązy­wa­niu złożonych pro­blemów zarówno w za­kre­sie kon­struk­cji bu­dow­la­nych, jak i me­cha­nicz­nych. W pra­cach wy­ko­rzy­stu­je­my naj­now­sze opro­gra­mo­wa­nie ob­li­cze­nio­we m.in. LU­SAS FEA.

Po­nad­to CG Struc­tu­ral Con­sul­ting po­sia­da bo­ga­te doświad­cze­nie ba­daw­cze. Po­dej­mu­je­my się ba­dań kon­struk­cji w za­kre­sie sta­ty­ki i dy­na­mi­ki, prze­pro­wa­dza­my po­mia­ry i mo­ni­to­ring bu­dow­li w ko­lej­nych eta­pach wzno­sze­nia. Po­zwa­la to na we­ry­fi­kację mo­de­li ob­li­cze­nio­wych oraz pro­ce­dur mon­tażowych przyjętych przez wy­ko­nawcę.

Po­za kom­pe­ten­cja­mi na­uko­wy­mi, założycie­le CG Struc­tu­ral Con­sul­ting mają wie­lo­let­nie doświad­cze­nie w prak­ty­ce ba­daw­czej i pro­jek­to­wej. W szczególności do do­tych­cza­so­wych prac twórców spółki na­leżą:

  • ana­li­zy i pro­jek­to­wa­nie nie­ty­po­wych kon­struk­cji bu­dow­la­nych,
  • pro­jek­to­wa­nie kon­struk­cji wstępnie sprężonych,
  • nad­zo­ro­wa­nie prac obej­mujących sprężanie kon­struk­cji,
  • pro­jek­to­wa­nie i wdrażanie no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii bu­do­wy obiektów i in­fra­struk­tu­ry,
  • pro­wa­dze­nie ob­ciążeń próbnych obiektów mo­sto­wych,
  • po­mia­ry sta­tycz­ne i dy­na­micz­ne m.in. prze­miesz­czeń i od­kształceń,
  • pro­jek­to­wa­nie kon­struk­cji kom­po­zy­to­wych dla bu­dow­nic­twa,
  • we­ry­fi­ka­cja sta­nu tech­nicz­ne­go ist­niejących kon­struk­cji mu­ro­wych, żel­be­to­wych oraz z be­to­nu sprężone­go,
  • bu­do­wa mo­de­li ob­li­cze­nio­wych MES dla różno­rod­nych pro­blemów inżynier­skich, w za­kre­sie za­cho­wa­nia kon­struk­cji ja­ko całości, jak i w za­kre­sie mo­de­lo­wa­nia zja­wisk lo­kal­nych,
  • mo­ni­to­ring obiektów mo­sto­wych wzno­szo­nych me­todą wspor­ni­kową.