LUSAS Civil & Structural

LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral jest świa­to­wym li­de­rem w za­kre­sie wy­ko­rzy­sta­nia me­to­dy ele­mentów skończo­nych do ana­li­zy, pro­jek­to­wa­nia i oce­ny bez­pie­czeństwa wszyst­kich typów kon­struk­cji bu­dow­la­nych.

LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral umożli­wia ana­lizę kon­struk­cji od pro­stych za­dań li­nio­wych, z wy­ko­rzy­sta­niem za­sa­dy su­per­po­zy­cji, do złożonych za­dań nie­li­nio­wych fi­zycz­nie i geo­me­trycz­nie. Sze­ro­ka dostępność wszyst­kich typów ele­mentów skończo­nych z roz­ma­ity­mi do­dat­ko­wy­mi mo­dy­fi­ka­cja­mi aprok­sy­mo­wa­nych pól, po­zwa­la na ob­li­cze­nia dużych, złożonych mo­de­li obiektów bu­dow­la­nych.

LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral po­zwa­la na mo­de­lo­wa­nie ele­mentów kra­to­wych, ka­blo­wych, powłoko­wych, objętościo­wych, be­to­no­wych, żel­be­to­wych, mu­ro­wych z uwzględnie­niem re­olo­gii, pełza­nia, skur­czu i re­lak­sa­cji. Możli­wości mo­de­lo­wa­nia pęka­nia w ma­te­riałach kru­chych oraz sze­ro­kiej ga­my mo­de­li pla­stycz­nych czy­ni z te­go pro­gra­mu jed­no z naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nych narzędzi inżynie­rii lądo­wej. Zarówno ana­li­za sta­tycz­na jak i bo­ga­te możli­wości mo­de­lo­wa­nia zja­wisk dy­na­micz­nych (w tym sej­smicz­nych) do­dat­ko­wo wyróżniają to opro­gra­mo­wa­nie na tle in­nych dostępnych na ryn­ku pro­gramów z branży Ci­vil.

Jedną z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych możli­wości opro­gra­mo­wa­nia jest bo­ga­ty ze­staw narzędzi do mo­de­lo­wa­nia pro­ce­su wzno­sze­nia kon­struk­cji. W każdym eta­pie bu­do­wy możli­we są wszyst­kie dostępne ana­li­zy (sta­tycz­na, dy­na­micz­na; sta­tecz­ność; li­nio­wa i nie­li­nio­wa itd.) z uwzględnie­niem wie­ku be­to­nu, zmian właści­wości fi­zycz­nych ma­te­riałów, zmian pod­parć, geo­me­trii itp.

LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral dostępny jest w kil­ku opcjach w za­leżności od stop­nia za­awan­so­wa­nia pro­wa­dzo­nych ob­li­czeń: LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral LT, LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral Stan­dard, LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral Plus. Wszyst­kie używają te­go sa­me­go in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka, po­sia­dają go­to­we kre­ato­ry mo­de­lo­wa­nia dla ty­po­wych roz­wiązań kon­struk­cyj­nych (użyt­kow­nik może do­sto­so­wy­wać je do własnych po­trzeb), kom­plek­so­wy ze­staw narzędzi do łatwe­go i szyb­kie­go two­rze­nia mo­de­lu, de­fi­nio­wa­nia ob­ciążeń i łącze­nia wy­ników z różnych przy­padków ob­ciążeń (kom­bi­na­cje, ob­wied­nie itp.). Po­nad to LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral umożli­wia pełną kon­trolę przy ge­ne­ra­cji wy­ników ob­li­czeń, ra­portów i wy­druków itp.

Po­nie­waż wszyst­kie wy­mie­nio­ne pro­duk­ty ko­rzy­stają z te­go sa­me­go in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka i ter­mi­no­lo­gii, użyt­kow­ni­cy mogą łatwo prze­cho­dzić do użyt­ko­wa­nia bar­dziej złożonych pro­duktów pro­gra­mu LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral, a także kosz­ty ew. szko­le­nia mogą być zmi­ni­ma­li­zo­wa­ne.

Sto­so­wa­ne na całym świe­cie opro­gra­mo­wa­nie LU­SAS Ci­vil & Stru­c­tu­ral jest wy­so­ko ce­nio­ne w branży, o czym świad­czy im­po­nująca li­sta klientów, w tym wie­lu czołowych między­na­ro­do­wych firm kon­sul­tin­go­wych. LU­SAS Ci­vil & Struc­­tu­ral jest także sze­ro­ko sto­so­wa­ny przez biu­ra pro­jektów pro­wadzące bar­dziej za­awan­so­wa­ne ob­li­cze­nia inżynier­skie.

Do najczęściej mo­de­lo­wa­nych układów na­leżą:

  • Prze­strzen­ne kon­struk­cje ra­mo­we
  • Kon­struk­cje płyto­we i powłoko­we
  • Masz­ty i wieże
  • Try­bu­ny i sta­dio­ny
  • Si­lo­sy, zbior­ni­ki ma­ga­zy­no­we
  • Wieże, ko­mi­ny
  • Ta­my
  • Do­ki, mo­la, przy­sta­nie
  • Tu­ne­le i kon­struk­cje opo­ro­we.