LUSAS w Polsce

Fir­ma CG Struc­tu­ral Con­sul­ting jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem fir­my LU­SAS FEA Ltd. w Pol­sce - pro­du­cen­ta jed­ne­go z naj­lep­szych pro­gramów ob­li­cze­nio­wych na świe­cie w branży bu­dow­la­nej i me­cha­nicz­nej. W odróżnie­niu od wie­lu pro­stych pro­gramów liczących, LU­SAS jest pro­gra­mem prze­zna­czo­nym dla bar­dziej za­awan­so­wa­nych użyt­kow­ników. Twórcy pro­gra­mu połączy­li wy­godę użyt­ko­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia z dużymi możli­wościa­mi mo­de­lo­wa­nia złożonych zja­wisk me­cha­nicz­nych. Pro­gram ten wy­ma­ga od użyt­kow­ni­ka wie­dzy na te­mat me­to­dy ele­mentów skończo­nych oraz za­sad mo­de­lo­wa­nia w MES. Ta­kie założenie spra­wiło, że pro­gram LU­SAS jest chętnie wy­ko­rzy­sty­wa­ny przez biu­ra pro­jektów po­dej­mujące się bar­dziej am­bit­nych pro­jektów (mo­sty, kład­ki dla pie­szych, bu­dyn­ki wy­so­kie, kon­struk­cje ze­spo­lo­ne, ana­li­za eta­po­wa, kon­struk­cje kom­po­zy­to­we itp.), ob­li­cze­nia dy­na­micz­ne i nie­li­nio­we.

Z tych po­wodów, w wie­lu kra­jach stał się stan­dar­dem ob­li­czeń, do które­go od­noszą się in­we­sto­rzy w branży bu­dow­la­nej oraz in­sty­tu­cje nad­zo­rujące.

Pro­gram LU­SAS składa się z kil­ku mo­dułów spe­cja­li­zo­wa­nych dla kon­kret­nych branży. Oprócz te­go dostępne są tzw. opcje roz­sze­rzające możli­wości ob­li­cze­nio­we pro­gra­mu.

Fir­ma CG Struc­tu­ral Con­sul­ting uczest­ni­czy również w roz­wo­ju opro­gra­mo­wa­nia i do­sto­so­wa­niu do spe­cy­ficz­nych po­trzeb ryn­ku lo­kal­ne­go.

CG Struc­tu­ral Con­sul­ting or­ga­ni­zu­je szko­le­nia dla użyt­kow­ników pro­gra­mu LU­SAS oraz z mo­de­lo­wa­nia w MES. Kur­sy prze­zna­czo­ne są także dla za­in­te­re­so­wa­nych pro­jek­tantów oraz stu­dentów.

 

Zachęca­my Państwa do oso­bi­ste­go kon­tak­tu w ce­lu bez­pośred­nie­go przed­sta­wie­nia możli­wości ob­li­cze­nio­wych pro­gra­mu LUSAS. tel: +48 501 183 666, +48 698 715 469