LUSAS Bridge

LU­SAS Brid­ge jest świa­to­wym li­de­rem w za­kre­sie ana­li­zy, ob­li­czeń i pro­jek­to­wa­nia kon­struk­cji mo­sto­wych z wy­ko­rzy­sta­niem me­to­dy ele­mentów skończo­nych.

LU­SAS Brid­ge umożli­wia ana­li­zy zarówno pro­stych, jen­doprzęsłowych mostów w za­kre­sie li­nio­wym po złożone ob­li­cze­nia nie­li­nio­we fi­zycz­nie i geo­me­trycz­nie mostów wiszących, pod­wie­szo­nych, extra­do­sed w za­kre­sie sta­tycz­nym i dy­na­micz­nym, z uwzględnie­niem faz wy­ko­naw­czych. Przy wy­ko­rzy­sta­niu narzędzi IMD lub IMD­Plus możli­we są ob­li­cze­nia dy­na­micz­ne przy ru­cho­mych ob­ciążeniach eks­plo­ata­cyj­nych np. po­jaz­da­mi lub in­ny­mi do­wol­ny­mi ze­sta­wa­mi po­ru­szających się ob­ciążeń bez­i­ner­cyj­nych.

LU­SAS Brid­ge jest szczególnie wy­god­nym narzędziem do mo­de­lo­wa­nia i pro­jek­to­wa­nia kładek dla pie­szych. Za­sto­so­wa­ne spe­cja­li­stycz­nych pro­ce­dur po­zwa­la ana­li­zo­wać kom­fort wi­bra­cyj­ny pie­szych przy roz­ma­itych sche­ma­tach wy­mu­szeń dy­na­micz­nych. Po­dob­ne możli­wości wiążą się z pro­jek­to­wa­niem mostów ko­lei szyb­kich. Za­sto­so­wa­no tu go­to­we nor­mo­we ze­sta­wy ob­ciążające zarówno w od­nie­sie­niu do kładek, mostów dro­go­wych i ko­le­jo­wych. Za­im­ple­men­to­wa­ne ob­ciążenia do­tyczą m.in. norm eu­ro­pej­skich, bry­tyj­skich, pol­skich, ame­ry­kańskich oraz azja­tyc­kich.

LU­SAS Brid­ge po­zwa­la na mo­de­lo­wa­nie ele­mentów kra­to­wych, ka­blo­wych, powłoko­wych, objętościo­wych, be­to­no­wych, żel­be­to­wych, sprę­żo­nych, mu­ro­wych z uwzględnie­niem re­olo­gii, pełza­nia, skur­czu i re­lak­sa­cji. Możli­wości mo­de­lo­wa­nia pęka­nia w ma­te­riałach kru­chych oraz sze­ro­kiej ga­my mo­de­li pla­stycz­nych, czy­ni z te­go pro­gra­mu jed­no z naj­bar­dziej za­awan­so­wa­nych narzędzi inżynie­rii lądo­wej. Zarówno ana­li­za sta­tycz­na jak i bo­ga­te możli­wości mo­de­lo­wa­nia zja­wisk dy­na­micz­nych do­dat­ko­wo wyróżniają to opro­gra­mo­wa­nie na tle in­nych dostępnych na ryn­ku pro­gramów z branży Brid­ge En­gi­ne­ering.

Jedną z naj­bar­dziej atrak­cyj­nych możli­wości opro­gra­mo­wa­nia jest bo­ga­ty ze­staw narzędzi do mo­de­lo­wa­nia pro­ce­su wzno­sze­nia kon­struk­cji. W każdym eta­pie bu­do­wy możli­we są wszy­st­kie dostępne ana­li­zy (sta­tycz­na, dy­na­micz­na; sta­tecz­ność; li­nio­wa i nie­li­nio­wa itd.) z uwzględnie­niem wie­ku be­to­nu, zmian właści­wości fi­zycz­nych ma­te­riałów, zmian pod­parć, geo­me­trii, sprężenia itp.

Z uwa­gi na sze­ro­kie możli­wości ana­li­zy geo­me­trycz­nie nie­li­nio­wej LU­SAS Brid­ge jest chętnie wy­ko­rzy­sty­wa­ny w pro­jek­to­wa­niu mostów i kładek zwo­dzo­nych. Opro­gra­mo­wa­nie do­star­cza od­po­wied­nich narzędzi do ob­li­czeń me­cha­nizmów z uwzglę­dnie­niem kon­tak­tu me­cha­nicz­ne­go, tar­cia, pośli­zgu oraz zmie­n­­nej kon­fi­gu­ra­cji geo­me­trii.

LU­SAS Brid­ge jest dostępny w kil­ku wer­sjach w za­leżności od po­zio­mu za­awan­so­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia: LU­SAS Brid­ge LT, LU­SAS Brid­ge Stan­dard i LU­SAS Brid­ge Plus. Wszyst­kie używają te­go sa­me­go in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka, po­sia­dają go­to­we kre­ato­ry mo­de­lo­wa­nia dla ty­po­wych roz­wiązań kon­struk­cyj­nych (użyt­kow­nik może do­sto­so­wy­wać je do własnych po­trzeb), kom­plek­so­wy ze­staw narzędzi do łatwe­go i szyb­kie­go two­rze­nia mo­de­lu, de­fi­nio­wa­nia ob­ciążeń i łącze­nia wy­ników z różnych przy­padków ob­ciążeń (kom­bi­na­cje, ob­wied­nie itp.). Po­nad­to LU­SAS Brid­ge umożli­wia pełną kon­trolę przy ge­ne­ra­cji wy­ników ob­li­czeń, ra­portów, wy­druków itp.

Po­nie­waż wszyst­kie wy­mie­nio­ne pro­duk­ty ko­rzy­stają z te­go sa­me­go in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka i ter­mi­no­lo­gii, użyt­kow­ni­cy mogą łatwo prze­cho­dzić do bar­dziej złożonych pro­duktów pro­gra­mu LU­SAS, a kosz­ty ew. szko­le­nia są zmi­ni­ma­li­zo­wa­ne.

LU­SAS Brid­ge można użyć do pro­jek­to­wa­nia wszyst­kich typów mostów :

  • Płaskie układy bel­ko­wo-płyto­we lub rusz­to­we
  • Wie­loprzęsłowe, za­krzy­wio­ne układy płyto­wo-bel­ko­we
  • Mo­sty mu­ro­we
  • Mo­sty ze­spo­lo­ne
  • Mo­sty wstęgo­we
  • Mo­sty zwo­dzo­ne lub in­ne z ru­cho­my­mi po­mo­sta­mi
  • Mo­sty wiszące, pod­wie­szo­ne, extra­do­sed
  • Kład­ki dla pie­szych

Sto­so­wa­ne na całym świe­cie opro­gra­mo­wa­nie LU­SAS Brid­ge jest wy­so­ko ce­nio­ne w branży mo­sto­wej, o czym świad­czy im­po­nująca li­sta klientów, w tym wie­lu czołowych między­na­ro­do­wych firm kon­sul­tin­go­wych. LU­SAS Brid­ge jest sto­so­wa­ny przez agen­cje rządo­we, a także duże i śred­nie biu­ra pro­jektów, które pro­wadzą bar­dziej za­awan­so­wa­ne ob­li­cze­nia inżynier­skie.

LU­SAS Brid­ge sta­no­wi kom­plet­ne roz­wiąza­nie ana­li­tycz­ne i pro­jek­to­we wy­ko­rzy­stujące me­todę ele­mentów skończo­nych w ob­li­cze­niach kon­struk­cji mo­sto­wych.