LUSAS Academic

LU­SAS Aca­de­mic sta­no­wi wersję aka­de­micką pro­gra­mu LU­SAS. Prze­zna­czo­ny jest dla uczel­ni pro­wadzących ba­da­nia na­uko­we oraz zajęcia dla stu­dentów z za­kre­su me­tod ob­li­cze­nio­wych w inżynierii lądowej i w me­cha­ni­ce. Za­wie­ra wszyst­kie mo­duły i wa­rian­ty opro­gra­mo­wa­nia fir­my FEA Ltd. łącznie z pod­pro­gra­ma­mi w języ­ku FOR­TRAN, które mogą być mo­dy­fi­ko­wa­ne w ra­mach de­fi­nio­wa­nia np. własnych, nie­stan­dar­do­wych własności ma­te­riałów.

LU­SAS Aca­de­mic, z uwa­gi na je­go możli­wości ob­li­cze­nio­we, jest używa­ny w pra­cach na­uko­wych i ba­daw­czych. Ce­nio­ny szczególnie przez dok­to­rantów jest chętnie wy­ko­rzy­sty­wa­ny w ich prak­ty­ce ba­daw­czej.

W dy­dak­ty­ce LU­SAS Aca­de­mic jest na­ucza­ny i oma­wia­ny m.in. w spe­cjal­nościach: bu­dow­nic­two, mo­stow­nic­two, me­cha­ni­ka ma­te­riałów, me­cha­ni­ka kon­struk­cji. Chętnie używa­ny jest w zajęciach la­bo­ra­to­ryj­nych i pro­jek­to­wych w przed­mio­tach ta­kich jak: kon­struk­cje mo­sto­we, kon­struk­cje żel­be­to­we i sprężone, dy­na­mi­ka bu­dow­li, me­cha­ni­ka kom­po­zytów, wy­trzy­małość ma­te­riałów, mo­de­lo­wa­nie kon­struk­cji, nie­li­nio­we za­gad­nie­nia w me­cha­ni­ce itp.

LU­SAS Aca­de­mic używa wspólne­go in­ter­fej­su dla wszyst­kich mo­dułów. Po­sia­da także go­to­we kre­ato­ry mo­de­lo­wa­nia dla ty­po­wych roz­wiązań kon­struk­cyj­nych (użyt­kow­nik może do­sto­so­wy­wać je do własnych po­trzeb), kom­plek­so­wy ze­staw narzędzi do łatwe­go i szyb­kie­go two­rze­nia mo­de­lu, de­fi­nio­wa­nia ob­ciążeń i łącze­nia wy­ników z różnych przy­padków ob­ciążeń (kom­bi­na­cje, ob­wied­nie itp.). Po­nad­to LU­SAS Aca­de­mic umożli­wia pełną kon­trolę przy ge­ne­ra­cji wy­ników ob­li­czeń, ra­portów, wy­druków itp.

LU­SAS Aca­de­mic jest ide­al­nym narzędziem do wy­ko­ny­wa­nia bar­dziej za­awan­so­wa­nych, cie­ka­wych prac inżynier­skich i dy­plo­mo­wych. Sta­no­wi zna­ko­mi­te przy­go­to­wa­nie do dal­szej prak­ty­ki za­wo­do­wej.

LU­SAS Aca­de­mic jest dostępny w spe­cjal­nej ofer­cie dy­dak­tycz­no-ba­daw­czej prze­zna­czo­nej dla uczel­ni. LU­SAS Aca­de­mic nie może być wy­ko­rzy­sty­wa­ny ko­mer­cyj­nie.