Badania konstrukcji

Fir­ma CG Struc­tu­ral Con­sul­ting prze­pro­wa­dza po­mia­ry dia­gno­stycz­ne kon­struk­cji. Po­mia­ry te do­tyczą wiel­kości sta­tycz­nych i dy­na­micz­nych. Dys­po­nu­je­my no­wo­cze­snym sprzętem po­mia­ro­wym po­zwa­lającym ba­dać od­kształce­nia i prze­miesz­cze­nia kon­struk­cji i ich ele­mentów. Mie­rzy­my także drga­nia kon­struk­cji. Wiel­kości po­mia­ro­we pod­da­je­my ana­li­zie w ce­lu uzy­ska­nia in­for­ma­cji w dal­szych pra­cach ana­li­tycz­nych. Po­mia­ry wy­ko­rzy­stu­je­my także do we­ry­fi­ka­cji mo­de­li MES.

Do tej pory wykonywane pomiary obejmowały m.in.:

 • mo­ni­to­ring od­kształceń ko­lej­nych seg­mentów główne­go przęsła mo­stu wzno­szo­ne­go me­todą wspor­ni­kową,
 • po­mia­ry drgań i od­kształceń w powłokach kom­po­zy­to­wych,
 • po­mia­ry sta­tycz­ne prze­miesz­czeń pod­czas próbnych ob­ciążeń mo­stu,
 • po­mia­ry prze­miesz­czeń (de­pla­na­cji) powłok po­li­ety­le­no­wych zbior­ników na cie­cze (po­mia­ry te­sto­we i od­bior­cze),
 • po­mia­ry od­kształceń ele­mentów rusz­to­wań mo­sto­wych,
 • po­mia­ry wpływu efek­tu She­ar-Lag (od­kształce­nia) na pracę prze­kro­ju skrzyn­ko­we­go mo­stu sprężone­go.

Projektujemy i wykonujemy systemy pomiarowe do:

 • Dia­gno­sty­ki kon­struk­cji.
 • Mo­ni­to­rin­gu sta­nu tech­nicz­ne­go obiektów in­fra­struk­tu­ry oraz in­nych wraz z wdrażaniem sys­temów te­go mo­ni­to­rin­gu.
 • Określe­nia sta­nu tech­nicz­ne­go obiektów bu­dow­la­nych.
 • Określe­nia sta­nu użyt­ko­wa­nia i nośności kon­struk­cji prze­ciążonych lub eks­plo­ato­wa­nych w sta­nach awa­ryj­nych.
 • Próbne­go ob­ciążenia kon­struk­cji (w tym obiektów mo­sto­wych).