LUSAS Composite

LU­SAS Com­po­si­te za­wie­ra sze­roką gamę za­awan­so­wa­nych narzędzi ana­li­tycz­nych i so­ftwa­ro­wych do mo­de­lo­wa­nia oraz ana­li­zy ob­li­cze­nio­wej kon­struk­cji wy­ko­na­nych z ma­te­riałów kom­po­zy­to­wych. Ma­te­riały te to np.: epok­sy­dy wzmac­nia­ne włókna­mi szkla­ny­mi, tka­ni­na­mi węglo­wy­mi itp.

LU­SAS Com­po­si­te po­zwa­la skrócić czas pro­jek­to­wa­nia i ana­li­zy kon­struk­cji kom­po­zy­to­wych. Za­wie­ra narzędzia do ana­li­zy znisz­cze­nia kom­po­zytów od stan­dar­do­wych kry­te­riów znisz­cze­nia (Tsai-Hill, Hof­f­man i Tsai-Wu) po możli­wości mo­de­lo­wa­nia zja­wisk de­la­mi­na­cji warstw kom­po­zy­to­wych dzięki za­sto­so­wa­niu ele­mentów in­ter­fej­so­wych.

LU­SAS Com­po­si­te uważany jest za jed­ne­go z li­derów w mo­de­lo­wa­niu i ana­li­zie kom­po­zytów. Oprócz wy­god­ne­go mo­del­le­ra geo­me­trycz­ne­go wy­po­sażony jest we wszyst­kie narzędzia po­zwa­lające na złożone mo­de­lo­wa­nie własności ma­te­riałów kom­po­zy­to­wych, ich wza­jem­ne­go ułożenia, uwar­stwie­nia itp. Po­nie­waż ele­men­ty kom­po­zy­to­we mają od­mien­ne cha­rak­te­ry­sty­ki w różnych kie­run­kach, to do­dat­ko­wo ist­nie­je możli­wość wpro­wa­dza­nia lo­kal­nych układów współrzędnych dla warstw w ce­lu dokład­ne­go opi­su własności fi­zycz­nych ele­mentów kom­po­zy­to­wych. Da­ne ma­te­riałowe mogą być także za­leżne m.in. od tem­pe­ra­tu­ry i cza­su.

LU­SAS Com­po­si­te po­zwa­la ana­li­zo­wać struk­tu­ry la­mi­na­to­we zarówno w za­kre­sie li­nio­wym jak i nie­li­nio­wym fi­zycz­nie i geo­me­trycz­nie. Dzięki roz­bu­do­wa­nym narzędziom de­fi­nio­wa­nia ob­ciążeń (zmien­nych w cza­sie i prze­strze­ni), a także złożonych wa­runków brze­go­wych (w tym kon­tak­tu) możli­wa jest ana­li­za kom­po­zytów w roz­ma­itych sy­tu­acjach pro­jek­to­wych.