FAQ

Py­ta­nie: W ja­ki sposób LU­SAS uwzględnia sprężenie wewnętrzne w kon­struk­cjach be­to­no­wych?

Od­po­wiedź: W LU­SA­Sie ist­nie­ją dwie możli­wości mo­de­lo­wa­nia sprężenia kon­struk­cji.
1) Zastępcze ob­ciążenie od cięgien sprężających. Ob­ciążenie to wy­li­cza­ne jest na pod­sta­wie krzy­wej prze­bie­gu cięgna ja­ko ob­ciążenie li­nio­we wzdłuż ka­bla a następnie ob­ciążenie li­nio­we od cięgna w prze­strze­ni 3D jest - zgod­nie z pro­ce­durą MES - roz­dzie­la­ne na węzły ele­mentów skończo­nych ja­ko ob­ciążenie zastępcze. W ta­kim ujęciu cięgno nie wcho­dzi do współpra­cy z kon­strukcją. Ten sposób uwzględnie­nia sprężenia jest wy­god­ny dla pro­jek­tantów i umożli­wia łatwe połącze­nie wy­ników ob­li­czeń z wy­ma­ga­nia­mi nor­mo­wy­mi.

2) W przy­pad­ku ele­mentów 3D So­lid można wpro­wa­dzić cięgna do mo­de­lu ja­ko ele­men­ty ty­pu Truss lub Ca­ble za­cho­wując zgod­ność położenia węzłów. Wówczas tak zde­fi­nio­wa­ne cięgno wcho­dzi do ma­cie­rzy sztyw­ności. Jest to opcja wy­ma­gająca uważne­go i od­po­wied­nie­go siat­ko­wa­nia mo­de­lu So­lid.

W oby­dwu powyższych przy­pad­kach dostępna jest ana­li­za li­nio­wa i nie­li­nio­wa, z pełza­niem, re­lak­sacją, uwzględnie­niem faz mon­tażu itp.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Py­ta­nie: In­te­re­sują mnie możli­wości ob­li­cze­nio­we LU­SA­Sa w określa­niu od­por­ności dy­na­micz­nej kon­struk­cji na wstrząsy górni­cze.

Od­po­wiedź: Pod­stawą ty­po­wej pro­ce­du­ry określe­nia od­por­ności dy­na­micz­nej bu­dow­li pod­da­nych wpływom sej­smicz­nym i pa­ra­sej­smicz­nym jest ana­li­za kon­struk­cji me­todą Spek­trum Od­po­wie­dzi. LU­SAS po­sia­da roz­bu­do­wa­ny i wy­god­ny w użyciu mo­duł ana­li­zy dy­na­micz­nej m.in. w za­kre­sie wy­mu­szeń ki­ne­ma­tycz­nych. Na te­re­nach górni­czych w Pol­sce są opra­co­wa­ne wzor­co­we spek­tra, które mogą być łatwo użyte w określe­niu od­por­ności dy­na­micz­nej. Po­nad­to w LU­SA­Sie za­im­ple­men­to­wa­no go­to­we spek­tra z Eurokod 8.