Konsulting

Kon­sul­ting nie­ty­po­wych pro­jektów kon­struk­cyj­nych

Pra­ce kon­sul­tin­go­we obej­mują ob­li­cze­nia nie­ty­po­wych, złożonych pro­blemów w za­kre­sie kon­struk­cji i tech­no­lo­gii. Dla ich roz­wiąza­nia zwy­kle nie wy­star­cza wy­ko­rzy­sta­nie stan­dar­do­wych pro­ce­dur ujętych w nor­mach pro­jek­to­wa­nia. Pro­wa­dzi­my ana­lizę uwzględniając współpracę roz­ma­itych ma­te­riałów oraz re­dy­stry­bucję sił między ni­mi. Na­sze pra­ce obej­mują również za­sto­so­wa­nie no­wo­cze­snych ma­te­riałów kon­struk­cyj­nych jak kom­po­zy­ty na ba­zie epok­sydów, po­li­ety­le­ny, neo­pre­ny, gu­my, pian­ki, la­mi­na­ty.


Opty­ma­li­za­cja kon­struk­cji i ich ele­mentów

Wy­ko­nu­je­my także pra­ce eks­perc­kie i kon­sul­tin­go­we po­le­gające na opty­ma­li­za­cji kon­struk­cji i ich ele­mentów np.:

  • Opty­ma­li­za­cja układów nośnych kon­struk­cji (w za­kre­sie kształtu i wy­miarów) z uwa­gi na roz­ma­ite ce­le (np. ma­sa, koszt) z jed­no­cze­snym uwzględnie­niem ogra­ni­czeń tech­no­lo­gicz­nych i kon­struk­cyj­nych.
  • Opty­mal­ne kształto­wa­nie wy­robów pro­du­ko­wa­nych ma­so­wo (opty­ma­li­za­cja kosztów).
  • Opty­ma­li­za­cja tech­no­lo­gii (np. pre­fa­bry­ka­cji ele­mentów).

Dzięki za­sto­so­wa­niu al­go­rytmów ewo­lu­cyj­nych opty­ma­li­za­cja może do­ty­czyć nie­ciągłych funk­cji ce­lu, a także dys­kret­nych zmien­nych pro­jek­to­wych.


Eks­per­ty­zy tech­nicz­ne

Ja­ko fir­ma kon­sul­tin­go­wa wy­ko­nu­je­my bądź uczest­ni­czy­my w eks­per­ty­zach tech­nicz­nych m.in.:

  • Określe­nie sta­nu tech­nicz­ne­go obiektów bu­dow­la­nych.
  • Określe­nie sta­nu użyt­ko­wa­nia i nośności kon­struk­cji prze­ciążonych lub eks­plo­ato­wa­nych w sta­nach awa­ryj­nych.
  • Próbne ob­ciążenia kon­struk­cji (w tym obiektów mo­sto­wych).
  • Sza­co­wa­nie sił sprężających (ka­ble sprężające, wan­ty, cięgna).
  • Ob­li­cze­nia we­ry­fi­kujące i spraw­dzające.