LUSAS Analyst

LU­SAS Ana­lyst po­zwa­la ana­li­zo­wać sze­ro­ki za­kres kon­struk­cji me­cha­nicz­nych, bu­dow­la­nych, a także sy­mu­lo­wać roz­ma­ite pro­ce­sy fi­zycz­ne. Możli­wa jest ana­li­za kon­struk­cji ja­ko całości, a także de­ta­li kon­struk­cyj­nych. Za­sto­so­wa­nie me­to­dy ele­mentów skończo­nych z dużą liczbą ele­mentów różnych typów (kra­to­we, bel­ko­we, mem­bra­no­we, powłoko­we, prze­strzen­ne oraz licz­ne ele­men­ty ter­micz­ne, kon­tak­to­we, in­ter­fej­so­we), z możli­wością mo­de­lo­wa­na zja­wisk nie­li­nio­wych fi­zycz­nie i geo­me­trycz­nie, łącznie z pęka­niem i znisz­cze­niem, a także możli­wość roz­wiązy­wa­nia za­dań kon­tak­to­wych z pełnym sprzężeniem pól ter­micz­ne­go i me­cha­nicz­ne­go sy­tu­uje pro­gram LU­SAS Ana­lyst w czołówce pro­gramów liczących używa­nych w me­cha­ni­ce.

Od pro­stych mo­de­li 2D aż do za­awan­so­wa­ne­go mo­de­lo­wa­nia 3D LU­SAS Ana­lyst skra­ca czas pro­jek­to­wa­nia i ana­li­zy de­ta­li kon­struk­cyj­nych. In­tu­icyj­ny gra­ficz­ny in­ter­fejs użyt­kow­ni­ka (GUI) opar­ty na sys­te­mie Win­dows za­pew­nia łatwy dostęp do pełne­go za­kre­su mo­de­lo­wa­nia i za­awan­so­wa­nych opcji prze­twa­rza­nia wy­ników oraz po­mo­cy on-li­ne. Obec­nie LU­SAS Ana­lyst jest uzna­wa­ny za je­den z naj­lep­szych pro­gramów ana­li­zy struk­tu­ral­nej na świe­cie.

LU­SAS Ana­lyst dys­po­nu­je ob­szerną bazą ele­mentów skończo­nych, bazą da­nych ma­te­riałów (be­tonów, me­ta­li, two­rzyw sztucz­nych, pia­nek, gum i in­nych) z możli­wością opi­su izo­tro­po­we­go i or­to­tro­po­we­go.

Za­sto­so­wa­nie ob­li­czeń równo­ległych na kom­pu­te­rach wie­lo­pro­ce­so­ro­wych (rdze­nio­wych) po­zwa­la przy­spie­szyć ob­li­cze­nia. Jest to istot­ne zwłasz­cza w ana­li­zie dużych kon­struk­cji o set­kach ty­sięcy stop­ni swo­bo­dy. Po­dob­nie LU­SAS Ana­lyst po­sia­da duże możli­wości ob­li­cze­nio­we w za­kre­sie od­twa­rza­nia pro­ce­su po­wsta­wa­nia kon­struk­cji (fa­zy mon­tażowe), zmia­ny wa­runków brze­go­wych, mo­de­lo­wa­nia sprężenia i wstępnych de­for­ma­cji.

W za­kre­sie ob­li­czeń dy­na­micz­nych opro­gra­mo­wa­nie LU­SAS Ana­lyst ko­rzy­sta z pro­ce­dur IMD i IMD­Plus. Po­zwa­lają one na mo­de­lo­wa­nie ob­ciążeń zmien­nych w cza­sie i prze­strze­ni (ru­cho­me ob­ciążenia bez­i­ner­cyj­ne, bryły ciśnień od wy­buchów, zmien­ne ob­ciążenie wia­trem, ob­ciążenia sej­smicz­ne i pa­ra­sej­smicz­ne itp.). Ob­li­cze­nia dy­na­micz­ne mogą być pro­wa­dzo­ne w za­kre­sie li­nio­wym i nie­li­nio­wym fi­zycz­nie i geo­me­trycz­nie, w za­kre­sie dużych prze­miesz­czeń i ro­ta­cji.

LU­SAS Ana­lyst ma ob­szer­ny ze­staw ele­mentów ter­micz­nych oraz licz­ne udo­god­nie­nia dla ana­liz ter­micz­nych zarówno pro­stych i za­awan­so­wa­nych, w sta­nach usta­lo­nych i nie­usta­lo­nych. Mogą być roz­wiązy­wa­ne pro­ble­my z udziałem prze­no­sze­nia ciepła na sku­tek prze­wo­dze­nia, kon­wek­cji i pro­mie­nio­wa­nia, z uwzględnie­niem zmia­ny sta­nu sku­pie­nia ma­te­riału.

LU­SAS Ana­lyst po­sia­da mo­duły ob­li­czeń zmęcze­nio­wych na ba­zie wy­ników ana­li­zy li­nio­wej. Trwałość zmęcze­nio­wa może być określa­na w od­nie­sie­niu do wy­bra­nych ob­szarów kon­struk­cji. Ja­ko wy­ni­ki ge­ne­ro­wa­ne są wy­kre­sy kon­tu­ro­we ilu­strujące żywot­ność zmęcze­niową.

In­for­ma­cje o geo­me­trii mo­de­lu mogą być wy­mie­nia­ne z in­ny­mi sys­te­ma­mi CAD ko­rzy­stających ze stan­dar­do­wych for­matów, ta­kich jak: IGES i DXF, a także bez­pośred­nio z kon­kret­ny­mi sys­te­ma­mi CAD za po­mocą za­strzeżonych for­matów wy­mia­ny da­nych.

Przy użyciu języ­ka skryp­to­we­go można do­da­wać własne, zde­fi­nio­wa­ne przez użyt­kow­ni­ka, for­mu­la­rze i kre­ato­ry oraz mo­dy­fi­ko­wać me­nu pro­gra­mu w ce­lu uspraw­nie­nia wy­ko­ny­wa­nia po­wta­rzal­nych za­dań lub całych ana­liz - co mi­ni­ma­li­zu­je za­an­gażowa­nie użyt­kow­ni­ka. Możli­wa jest też au­to­ma­ty­za­cja opra­co­wy­wa­nia wy­ników.

LU­SAS Ana­lyst dostępny jest w dwu opcjach w za­leżności od stop­nia za­awan­so­wa­nia pro­wa­dzo­nych ob­li­czeń: LU­SAS Ana­lyst Stan­dard, LU­SAS Ana­lyst Plus. Wszyst­kie używają te­go sa­me­go in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka, po­sia­dają go­to­we kre­ato­ry mo­de­lo­wa­nia dla ty­po­wych roz­wiązań (użyt­kow­nik może do­sto­so­wy­wać je do własnych po­trzeb), kom­plek­so­wy ze­staw narzędzi do łatwe­go i szyb­kie­go two­rze­nia mo­de­lu, de­fi­nio­wa­nia ob­ciążeń i łącze­nia wy­ników z różnych przy­padków ob­ciążeń (kom­bi­na­cje, ob­wied­nie itp.). Po­nadto LU­SAS Ana­lyst umożli­wia pełną kon­trolę przy ge­ne­ra­cji wy­ników ob­li­czeń, ra­portów wy­druków itp.

Po­nie­waż wszyst­kie wy­mie­nio­ne pro­duk­ty ko­rzy­stają z te­go sa­me­go in­ter­fej­su użyt­kow­ni­ka i ter­mi­no­lo­gii, użyt­kow­ni­cy mogą łatwo prze­cho­dzić do bar­dziej złożonych pro­duktów pro­gra­mu LU­SAS Ana­lyst i w ten sposób zmi­ni­ma­li­zo­wać kosz­ty ew. szko­le­nia.

Do najczęściej mo­de­lo­wa­nych w LUSAS Analyst zagadnień na­leżą:

  • Statyczno-wytrzymałościowa analiza detali konstrukcyjnych w zakresie nieliniowym.
  • Analiza termiczna i termiczno-wytrzymałościowa konstrukcji.
  • Statyczne problemy kontaktowe z poślizgiem i tarciem.
  • Dynamika zjawisk kontaktowych - zderzenia.
  • Określenie odporności zmęczeniowej elementów konstrukcyjnych.
  • Szybkozmienne procesy z generacją ciełpa (zadania sprzężone).
  • Nieliniowa analiza dużych, złożonych konstrukcji.
  • Dynamika układów cięgnowych i cięgnowo-membranowych (namioty).
  • Analiza reologii powłok z materiałów polimerowych i kompozytowych.