LUSAS

 

 • LUSAS w Polsce

  Fir­ma CG Struc­tu­ral Con­sul­ting jest ofi­cjal­nym przed­sta­wi­cie­lem fir­my LU­SAS FEA Ltd. w Pol­sce - pro­du­cen­ta jed­ne­go z naj­lep­szych pro­gramów ob­li­cze­nio­wych na świe­cie w branży bu­dow­la­nej i me­cha­nicz­nej. W odróżnie­niu od wie­lu pro­stych pro­gramów liczących, LU­SAS jest pro­gra­mem prze­zna­czo­nym dla bar­dziej za­awan­so­wa­nych użyt­kow­ników. Twórcy pro­gra­mu połączy­li wy­godę użyt­ko­wa­nia opro­gra­mo­wa­nia z dużymi możli­wościa­mi mo­de­lo­wa­nia złożonych zja­wisk me­cha­nicz­nych. Pro­gram ten wy­ma­ga od użyt­kow­ni­ka wie­dzy na te­mat me­to­dy ele­mentów skończo­nych oraz za­sad... więcej

   

 • LUSAS Bridge

  LU­SAS Brid­ge jest świa­to­wym li­de­rem w za­kre­sie ana­li­zy, ob­li­czeń i pro­jek­to­wa­nia kon­struk­cji mo­sto­wych z wy­ko­rzy­sta­niem me­to­dy ele­mentów skończo­nych. LU­SAS Brid­ge umożli­wia ana­li­zy zarówno pro­stych, jen­doprzęsłowych mostów w za­kre­sie li­nio­wym po złożone ob­li­cze­nia nie­li­nio­we fi­zycz­nie i geo­me­trycz­nie mostów wiszących, pod­wie­szo­nych, extra­do­sed w za­kre­sie sta­tycz­nym i dy­na­micz­nym, z uwzględnie­niem faz wy­ko­naw­czych. Przy wy­ko­rzy­sta­niu narzędzi IMD lub IMD­Plus możli­we są ob­li­cze­nia dy­na­micz­ne przy ru­cho­mych ob­ciążeniach eks­plo­ata­cyj­nych np. po­jaz­da­mi lub... więcej

   

 • LUSAS Civil & Structural

  LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral jest świa­to­wym li­de­rem w za­kre­sie wy­ko­rzy­sta­nia me­to­dy ele­mentów skończo­nych do ana­li­zy, pro­jek­to­wa­nia i oce­ny bez­pie­czeństwa wszyst­kich typów kon­struk­cji bu­dow­la­nych.LU­SAS Ci­vil & Struc­tu­ral umożli­wia ana­lizę kon­struk­cji od pro­stych za­dań li­nio­wych, z wy­ko­rzy­sta­niem za­sa­dy su­per­po­zy­cji, do złożonych za­dań nie­li­nio­wych fi­zycz­nie i geo­me­trycz­nie. Sze­ro­ka dostępność wszyst­kich typów ele­mentów skończo­nych z roz­ma­ity­mi do­dat­ko­wy­mi mo­dy­fi­ka­cja­mi aprok­sy­mo­wa­nych pól, po­zwa­la na ob­li­cze­nia dużych, złożonych mo­de­li obiektów... więcej

   

 • LUSAS Analyst

  LU­SAS Ana­lyst po­zwa­la ana­li­zo­wać sze­ro­ki za­kres kon­struk­cji me­cha­nicz­nych, bu­dow­la­nych, a także sy­mu­lo­wać roz­ma­ite pro­ce­sy fi­zycz­ne. Możli­wa jest ana­li­za kon­struk­cji ja­ko całości, a także de­ta­li kon­struk­cyj­nych. Za­sto­so­wa­nie me­to­dy ele­mentów skończo­nych z dużą liczbą ele­mentów różnych typów (kra­to­we, bel­ko­we, mem­bra­no­we, powłoko­we, prze­strzen­ne oraz licz­ne ele­men­ty ter­micz­ne, kon­tak­to­we, in­ter­fej­so­we), z możli­wością mo­de­lo­wa­na zja­wisk nie­li­nio­wych fi­zycz­nie i geo­me­trycz­nie, łącznie z pęka­niem i znisz­cze­niem, a także możli­wość roz­wiązy­wa­nia za­dań... więcej

   

 • LUSAS Composite

  LU­SAS Com­po­si­te za­wie­ra sze­roką gamę za­awan­so­wa­nych narzędzi ana­li­tycz­nych i so­ftwa­ro­wych do mo­de­lo­wa­nia oraz ana­li­zy ob­li­cze­nio­wej kon­struk­cji wy­ko­na­nych z ma­te­riałów kom­po­zy­to­wych. Ma­te­riały te to np.: epok­sy­dy wzmac­nia­ne włókna­mi szkla­ny­mi, tka­ni­na­mi węglo­wy­mi itp. LU­SAS Com­po­si­te po­zwa­la skrócić czas pro­jek­to­wa­nia i ana­li­zy kon­struk­cji kom­po­zy­to­wych. Za­wie­ra narzędzia do ana­li­zy znisz­cze­nia kom­po­zytów od stan­dar­do­wych kry­te­riów znisz­cze­nia (Tsai-Hill, Hof­f­man i Tsai-Wu) po możli­wości mo­de­lo­wa­nia zja­wisk de­la­mi­na­cji warstw kom­po­zy­to­wych... więcej

   

 • LUSAS High Precision Moulding

  LU­SAS HPM (High Pre­ci­sion Mo­ul­ding) po­zwa­la na pre­cy­zyj­ne określe­nie kształtu ele­mentów la­mi­no­wa­nych oraz narzędzia pod­czas pro­cesów for­mo­wa­nia, co jest punk­tem wyjścia w pro­jek­to­wa­niu końco­we­go kształtu po­wierzch­ni i sa­mych pro­cesów pro­duk­cji. Pod­czas for­mo­wa­nia i utwar­dza­nia ele­mentów kom­po­zy­to­wych roz­wi­jające się naprężenia (m.in. reszt­ko­we, skur­czo­we i ter­micz­ne) po­wo­dują de­pla­nację powłok la­mi­na­to­wych i odstępstwo od za­mie­rzo­ne­go fi­nal­ne­go kształtu pro­duk­tu. Jest to źródłem trud­ności mon­tażowych ele­mentów. W wie­lu za­sto­so­wa­niach m.in. lot­ni­czych,... więcej

   

 • LUSAS Academic

  LU­SAS Aca­de­mic sta­no­wi wersję aka­de­micką pro­gra­mu LU­SAS. Prze­zna­czo­ny jest dla uczel­ni pro­wadzących ba­da­nia na­uko­we oraz zajęcia dla stu­dentów z za­kre­su me­tod ob­li­cze­nio­wych w inżynierii lądowej i w me­cha­ni­ce. Za­wie­ra wszyst­kie mo­duły i wa­rian­ty opro­gra­mo­wa­nia fir­my FEA Ltd. łącznie z pod­pro­gra­ma­mi w języ­ku FOR­TRAN, które mogą być mo­dy­fi­ko­wa­ne w ra­mach de­fi­nio­wa­nia np. własnych, nie­stan­dar­do­wych własności ma­te­riałów. LU­SAS Aca­de­mic, z uwa­gi na je­go możli­wości ob­li­cze­nio­we, jest używa­ny w pra­cach na­uko­wych i ba­daw­czych. Ce­nio­ny szczególnie przez dok­to­rantów... więcej

   

 • Szkolenia

  CG Structural Consulting jako oficjalny przedstawiciel LUSAS FEA Ltd. na Polskę organizuje i prowadzi szkolenia z zakresu: modelowania konstrukcji metodą elementów skończonych, modelowania i analizy konstrukcji w programie LUSAS. Szkolenia przeznaczone są dla użytkowników programu LUSAS (projektantów, biur projektów) i zainteresowanych projektantów oraz studentów. Terminy organizowanych szkoleń będą podawane sukcesywnie.   więcej

   

 • FAQ

  Py­ta­nie: W ja­ki sposób LU­SAS uwzględnia sprężenie wewnętrzne w kon­struk­cjach be­to­no­wych? Od­po­wiedź: W LU­SA­Sie ist­nie­ją dwie możli­wości mo­de­lo­wa­nia sprężenia kon­struk­cji. 1) Zastępcze ob­ciążenie od cięgien sprężających. Ob­ciążenie to wy­li­cza­ne jest na pod­sta­wie krzy­wej prze­bie­gu cięgna ja­ko ob­ciążenie li­nio­we wzdłuż ka­bla a następnie ob­ciążenie li­nio­we od cięgna w prze­strze­ni 3D jest - zgod­nie z pro­ce­durą MES - roz­dzie­la­ne na węzły ele­mentów skończo­nych ja­ko ob­ciążenie zastępcze. W ta­kim ujęciu cięgno nie wcho­dzi do współpra­cy z kon­strukcją. Ten sposób uwzględnie­nia sprężenia jest... więcej