Usługi

 

 • Analizy numeryczne i projektowanie

  W swo­ich opra­co­wa­niach wy­ko­rzy­stu­je­my no­wo­cze­sne, wy­so­ko za­awan­so­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie m.in. LU­SAS. Na do­wol­nym po­zio­mie ana­li­zy, roz­wiązu­je­my złożone pro­ble­my z za­kre­su me­cha­ni­ki i me­cha­ni­ki ma­te­riałów. Pod­da­je­my ana­li­zie kon­struk­cje sta­lo­we, żel­be­to­we i sprężone - zbior­ni­ki, ru­ro­ciągi, powłoki, bu­dyn­ki, mo­sty itp. We własnym za­kre­sie lub we współpra­cy z in­ny­mi la­bo­ra­to­ria­mi ba­daw­czy­mi do­dat­ko­wo we­ry­fi­ku­je­my doświad­czal­nie swo­je ana­li­zy. Wśród do­tych­czas po­dej­mo­wa­nych przez CG Struc­tu­ral Con­sul­ting prac zna­lazły się za­gad­nie­nia... więcej

   

 • Konsulting

  Kon­sul­ting nie­ty­po­wych pro­jektów kon­struk­cyj­nych Pra­ce kon­sul­tin­go­we obej­mują ob­li­cze­nia nie­ty­po­wych, złożonych pro­blemów w za­kre­sie kon­struk­cji i tech­no­lo­gii. Dla ich roz­wiąza­nia zwy­kle nie wy­star­cza wy­ko­rzy­sta­nie stan­dar­do­wych pro­ce­dur ujętych w nor­mach pro­jek­to­wa­nia. Pro­wa­dzi­my ana­lizę uwzględniając współpracę roz­ma­itych ma­te­riałów oraz re­dy­stry­bucję sił między ni­mi. Na­sze pra­ce obej­mują również za­sto­so­wa­nie no­wo­cze­snych ma­te­riałów kon­struk­cyj­nych jak kom­po­zy­ty na ba­zie epok­sydów, po­li­ety­le­ny, neo­pre­ny, gu­my, pian­ki, la­mi­na­ty. Opty­ma­li­za­cja... więcej

   

 • Badania konstrukcji

  Fir­ma CG Struc­tu­ral Con­sul­ting prze­pro­wa­dza po­mia­ry dia­gno­stycz­ne kon­struk­cji. Po­mia­ry te do­tyczą wiel­kości sta­tycz­nych i dy­na­micz­nych. Dys­po­nu­je­my no­wo­cze­snym sprzętem po­mia­ro­wym po­zwa­lającym ba­dać od­kształce­nia i prze­miesz­cze­nia kon­struk­cji i ich ele­mentów. Mie­rzy­my także drga­nia kon­struk­cji. Wiel­kości po­mia­ro­we pod­da­je­my ana­li­zie w ce­lu uzy­ska­nia in­for­ma­cji w dal­szych pra­cach ana­li­tycz­nych. Po­mia­ry wy­ko­rzy­stu­je­my także do we­ry­fi­ka­cji mo­de­li MES. Do tej pory wykonywane pomiary obejmowały m.in.: mo­ni­to­ring od­kształceń ko­lej­nych seg­mentów... więcej