Analizy numeryczne i projektowanie

W swo­ich opra­co­wa­niach wy­ko­rzy­stu­je­my no­wo­cze­sne, wy­so­ko za­awan­so­wa­ne opro­gra­mo­wa­nie m.in. LU­SAS. Na do­wol­nym po­zio­mie ana­li­zy, roz­wiązu­je­my złożone pro­ble­my z za­kre­su me­cha­ni­ki i me­cha­ni­ki ma­te­riałów. Pod­da­je­my ana­li­zie kon­struk­cje sta­lo­we, żel­be­to­we i sprężone - zbior­ni­ki, ru­ro­ciągi, powłoki, bu­dyn­ki, mo­sty itp. We własnym za­kre­sie lub we współpra­cy z in­ny­mi la­bo­ra­to­ria­mi ba­daw­czy­mi do­dat­ko­wo we­ry­fi­ku­je­my doświad­czal­nie swo­je ana­li­zy.

Wśród do­tych­czas po­dej­mo­wa­nych przez CG Struc­tu­ral Con­sul­ting prac zna­lazły się za­gad­nie­nia związa­ne z kon­struk­cja­mi bu­dow­la­ny­mi (mo­sty, powłoki, fun­da­men­ty pod ma­szy­ny itp.), urządze­nia­mi me­cha­nicz­ny­mi (za­ko­twie­nia, łożyska, prze­sie­wa­cze od­padów), a także powłoka­mi kom­po­zy­to­wy­mi.

Zakres przykładowych prac zestawiono poniżej:

 • Ana­li­za zja­wisk fi­zycz­nie i geo­me­trycz­nie nie­li­nio­wych z uwzględnie­niem za­gad­nień ter­micz­nych i kon­tak­to­wych (w tym tar­cie) oraz re­olo­gii.
 • Ana­li­za dy­na­micz­na kon­struk­cji i ich ele­mentów pod­da­nych wy­mu­sze­niom eks­plo­ata­cyj­nym (w tym od­działywa­nia sej­smicz­ne – wstrzą­sy górni­cze). Pro­jek­to­wa­nie wi­bro­izo­la­cji, tłumików drgań. Mo­dy­fi­ka­cja kon­struk­cji z uwa­gi na drga­nia.
 • Ob­li­cze­nia i wy­mia­ro­wa­nie kon­struk­cji żel­be­to­wych i sprężonych z uwzględnie­niem pęka­nia i pro­pa­ga­cji uszko­dzeń w różnych fa­zach roz­wo­ju efektów skur­czu, pełza­nia i doj­rze­wa­nia be­to­nu.
 • Ana­li­za dy­na­micz­na kom­po­zy­to­wych powłok dy­fu­zorów la­mi­na­to­wych oraz układów nośnych le­kkich kładek dla pie­szych.
 • Ana­li­za i pro­jek­to­wa­nie po­mostów zwo­dzo­nych - układy o zmien­nej kon­fi­gu­ra­cji.
 • Ana­li­za re­dy­stry­bu­cji wiel­kości me­cha­nicz­nych (np. naprężeń, prze­miesz­czeń) w prze­kro­jach i po­między ni­mi.
 • Ana­li­za wy­trzy­małościo­wa i tech­no­lo­gicz­na kon­struk­cji re­ali­zo­wa­nych eta­po­wo (fa­zy mon­tażu) z uwzględnie­niem re­olo­gii ma­te­riałów, zmianą wa­runków brze­go­wych (podpór) i ob­ciążeń mon­tażowych.
 • Diagnostyka konstrukcji.
 • Mo­ni­to­ring sta­nu tech­nicz­ne­go obiektów in­fra­struk­tu­ry oraz in­nych wraz z wdrażaniem sys­temów te­go mo­ni­to­rin­gu.

Obliczenia inżynierskie z projektowaniem

CG Structural Consulting uczestniczyła w licznych opracowaniach projektowych m.in.:

 • Ob­li­cze­nia sta­tycz­ne kon­struk­cji (powłoki, mo­sty, ra­my, kon­struk­cje cię­gno­we, ko­mi­ny i in­ne).
 • Ob­li­cze­nia dy­na­micz­ne kładek dla pie­szych wzbu­dza­nych ru­chem pie­szych.
 • Ob­li­cze­nia efektów dy­na­micz­nych na mo­stach i wia­duk­tach od prze­jazdów po­ciągów i wagonów tram­wajowych.
 • Ana­li­za dy­na­micz­na kon­struk­cji (w szczególności: fun­da­men­ty pod ma­szy­ny, tur­bo­ze­społy itp.) przy różno­rod­nych wy­mu­sze­niach (bezwład­nościo­we, pa­ra­sej­smicz­ne itp.).
 • Pro­jek­to­wa­nie wi­bro­izo­la­cji i tłumików drgań; mo­dy­fi­ka­cje własności dy­­na­micz­nych kon­struk­cji.
 • Określa­nie naprężeń ter­micz­nych od usta­lo­nych lub nie­usta­lo­nych pól tem­pe­ra­tur (kon­struk­cje lub ich ele­men­ty pra­cujące w pod­wyższo­nych tem­pe­ra­tu­rach).
 • Ob­li­cze­nia sta­tycz­ne i dy­na­micz­ne oraz pro­jek­to­wa­nie kon­struk­cji nie­ty­po­wych i spe­cjal­nych.
 • Pre­dyk­cja za­cho­wa­nia się kon­struk­cji pod wpływem od­działywań wy­jąt­ko­wych (ude­rze­nia, wy­bu­chy, wstrząsy, osia­da­nia podpór, dzia­ła­nia ter­micz­ne).
 • Mo­dy­fi­ka­cje już ist­niejących kon­struk­cji mające na ce­lu po­prawę ich działania.

Przedstawiona powyżej oferta nie wyczerpuje wszystkich problemów, których rozwiązania możemy się podjąć. Chętnie poznamy Państwa oczekiwania w zakresie analizy konstrukcji wykraczające poza ten obszar.